School of Energy and environment

อาจารย์และนิสิต SEEN ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่ชุ่มน้ำ หนองเล็งทราย

 


เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ อาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ และนักวิจัยจาก MiLab พร้อมด้วยนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ศึกษาดูงาน ณ หนองเล็งทราย หมู่บ้านสันสลี ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
โดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้าน บ้านสันสลีให้บริการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำและแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่หนองเล็งทราย เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนิสิตในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำให้เกิดความยั่งยืน โดยคณะดูงานได้มีกิจกรรมนั่งเรือชมป่าไคร้พันปีที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ชุ่มน้ำ
นอกจากนี้ยังได้เห็นถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของคนในชุมชนบ้านสันสลีที่ล้วนเกี่ยวข้องกับหนองเล็งทราย เช่น การทำประมง การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ได้แก่การรวมกลุ่มกันทำวิสาหกิจชุมชน “น้ำปู” หรือ "น้ำปู๋" ที่มีการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงวัวควายรอบหนองเล็งทราย ซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่ที่มีนิเวศบริการที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้แก่ประชาชน
#MiLab #SEEN_UP

ภาพ: อาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: อาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ วันที่/เวลา : 2020-10-18 09:51:45