School of Energy and environment

SEEN จัดโครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 


วันที่ 26-27 กันยายน 2563คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ณ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจคุณค่าและความหมายของพลังงานทดแทน มีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก มีคณาจารย์และรุ่นพี่ให้การดูแล เสนอแนะ รวมทั้งให้คำปรึกษาน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดี

ภาพ: นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2020-09-28 13:52:17