School of Energy and environment

อาจารย์และนักวิจัย SEEN เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร Press tour และเยี่ยมชมผู้ประกอบการจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)โดยโปรแกรม iTAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไฮ โซ แซ่บ จังหวัดพะเยา

 


เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้จัดการเครือข่าย ITAP ม.พะเยา (iTAP-UP) ให้การต้อนรับ ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร Press tour และเยี่ยมชมผู้ประกอบการ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ โซ แซ่บ จังหวัดพะเยา
รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้จัดการ ITAP เครือข่าย ม.พะเยา กล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกผลผลิตทางการเกษตรรายสำคัญของโลก ทั้งในรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ซึ่งอย่างหลังพบว่ามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี โดยเฉพาะมีผู้ประกอบการรายเล็กในขนาด small และ very small ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีจำนวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เกษตรและแปรรูปรายเล็กเป็นจำนวนมาก ซึ่งธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้ต่างประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งในส่วนต้นทุนพลังงานและสาธารณูปโภค และยังมีโจทย์ความต้องการในการแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตและแปรรูปที่คล้ายคลึงกันคือ ต้องการนำเทคโนโลยีที่มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ไม่ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบรายปีไม่สูง เข้ามาใช้ปรับใช้ในกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำเอาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” อย่างแท้จริง
ในส่วน ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลังงานทดแทน และนายสุรศักดิ์ ใจหลัก นักวิจัย คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เชี่ยวชาญ ITAP สวทช. กล่าวว่า ได้ให้ความช่วยเหลือห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ โซ แซ่บ ในด้านการออกแบบและการจัดทำระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีมาตรฐาน ศึกษาต้นแบบจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะการปฏิบัติงานในพื้นที่ของผู้ประกอบการ และมีความเหมาะสมสำหรับกระบวนการแปรรูปเส้นข้าวโพดอบแห้งที่มีส่วนผสมของพืชผลทางการเกษตรท้องถิ่น เช่น ข้าวหอมมะลิพะเยา ข้าวโพด มันม่วง ขมิ้น เป็นต้น โดยเฉพาะระบบการระบายความชื้นได้ทำการติดตั้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และควบคุมการระบายความชื้น เพื่อให้มีความเหมาะสมกับปริมาณวัตถุดิบที่นำมาอบแห้ง โดยมี นายศุภฤกษ์ ขาวแดง ที่ปรึกษาเทคโนโลยี หรือ ITA เป็นตัวกลางที่สำคัญในการประสานงานระหว่าง สวทช. ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกลไกการให้ความช่วยเหลือจาก สวทช. ผ่านโปรแกรม ITAP นอกจากนี้ ยังมีบทบาทที่สำคัญในการลดความยุ่งยากและความซับซ้อนในการดำเนินโครงการต่าง ๆ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออันดีระว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ
คุณวารัทชญา อรรถอนุกูล ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ โซ แซ่บ ผู้แปรรูปเส้นข้าวโพดอบแห้งได้มีการประยุกต์ดัดแปลง พัฒนาเส้นข้าวโพดอบแห้ง ที่ผลิตจากแป้งข้าวโพด ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดทั้งอาหารคาวและของหวาน เช่น นำไปใช้แทนเส้นขนมจีนในเมนูขนมจีน สลิ่มในน้ำกะทิ เป็นต้น ซึ่งหลังจากได้เข้าร่วมโครงการกับโปรแกรม ITAP ม.พะเยา และทำการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถเพิ่มกำลังการผลิตเส้นข้าวโพดได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตเส้นข้าวโพดแบบเดิมที่ต้องตากเส้นไว้กลางแจ้ง ซึ่งหากเป็นวันที่มีฝนตกจำเป็นต้องหยุดการผลิต หรือในวันที่สภาพอากาศมีเมฆมาก จะทำให้เส้นข้าวโพดไม่เรียงตัวเป็นเส้นตรงสวยงาม การตากเส้นข้าวโพดแบบเดิมจะใช้เวลา 1 – 2 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ แต่เมื่อนำเส้นข้าวโพดไปอบในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จะใช้เวลาเพียง 3 – 4 ชั่วโมง ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีความสะอาด ไม่ปนเปื้อนจากฝุ่นหรือแมลงวันตามระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ในการแปรรูปวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าของกิจการได้อีกด้วย เช่น พริก ดอกอัญชัน ดอกงิ้ว ขมิ้น เป็นต้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ โซ แซ่บ นับได้ว่า
เป็นกิจการ SME รายเล็ก ที่เป็นแบบอย่างในพัฒนาผลิตภัณฑ์และชูความเป็นอัตลักษณ์ ในการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นได้อย่างดีเยี่ยม
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP: ไอแทป) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นกลไกที่สำคัญและมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและยกระดับ รวมถึงการพัฒนา SME ไทย ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลช่วยให้ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ สนใจอยากจะพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เติบโต ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรม iTAP ม.พะเยา ชั้น 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร 08 4374 0361, 09 1853 2199, 09 1841 9107 (เจ้าหน้าที่ ITA) และ E-mail : itap.phayao@gmail.com

ภาพ: นายศุภฤกษ์ ขาวแดง ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศุภฤกษ์ ขาวแดง วันที่/เวลา : 2020-09-25 16:58:29