School of Energy and environment

อาจารย์และนักวิจัย SEEN เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร Press tour และเยี่ยมชมผู้ประกอบการจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยโปรแกรม iTAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา ณ บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม จำกัด จังหวัดลำปาง

 


เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้จัดการเครือข่าย ITAP ม.พะเยา (iTAP-UP) ให้การต้อนรับ ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร Press tour และเยี่ยมชมผู้ประกอบการ ณ บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม จำกัด จังหวัดลำปาง
รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้จัดการ ITAP เครือข่าย ม.พะเยา กล่าวว่า ITAP เครือข่ายมหาวิทยาพะเยา มีหน้าที่ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญในภาควิชาการ ไปสู่ผู้ประกอบการที่เป็นภาคเอกชน และเชื่อมความต้องการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผู้ประกอบการ กับงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้เชี่ยวชาญในสังกัดกระทรวง อว. เข้าไว้ด้วยกัน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือการพัฒนาแบบเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน สามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาด เกิดเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กับการพัฒนางานวิจัยเชิงนวัตกรรมของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเหมาะสมสอดคล้อง และตอบสนองความต้องการในเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น และจากการดำเนินงานของ iTAP เครือข่าย ม.พะเยา 3 ปีที่ผ่านมา สามารถสนับสนุนธุรกิจในระดับ SME ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ในหลายด้าน เช่น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ด้านนวัตกรรมอาหาร ด้านการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อกระบวนการผลิต การส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและ Smart Farm รวมแล้วไม่น้อยกว่า 150 โครงการ
ในส่วนของ ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เชี่ยวชาญ ITAP สวทช. กล่าวว่า จากโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม จำกัด ที่ต้องการแก้ไขปัญหา คือเรื่องน้ำเสียของกิจการ ที่เกิดจากกระบวนการเลี้ยงไก่ ทีมผู้เชี่ยวชาญจึงได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการติดตั้งระบบบาบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนน้ำเสียและของเสียให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบพลังงานทดแทนได้โดยการผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ในกิจการ ระบบบำบัดเสียน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการหมักย่อยน้ำเสียในระบบปิด และน้ำที่ผ่านการบำบัดจะมีความสะอาดได้มาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้ ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญมีความพยายามที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
คุณชาญวิทย์ เวชชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม จำกัด ได้มีความสนใจในการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงไก่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างฟาร์มให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เรื่อยมา จนกระทั่งได้มารู้จักกับ ITAP ผ่านผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก เพราะ ITAP มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุด ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันได้มากขึ้น ซึ่งเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ต้องการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ที่ดีมีคุณภาพสู่ตลาดแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนากิจการสู่ธุรกิจสีเขียว โดยมุ่งเน้นการไม่สร้างมลพิษสู่ชุมชนและยังสามารถผลิตพลังงานทดแทนไว้ใช้ภายในกิจการเองได้ ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศหรือระบบก๊าซชีวภาพที่บริษัทได้ทำการติดตั้งไปนั้น สามารถตอบโจทย์เป้าหมายของกิจการ ซึ่งปัจจุบันบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมดปัญหาเรื่องกลิ่น อีกทั้งยังสามารถนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าสาหรับใช้ภายในฟาร์มได้ถึง 70% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดภายในฟาร์ม นอกจากนี้ ยังช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ติดตามมาคือ บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และบริษัทสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่าง
ไร้ปัญหา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทไปในทางบวกทั้งสิ้น
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP: ไอแทป) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นกลไกที่สำคัญและมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและยกระดับ รวมถึงการพัฒนา SME ไทย ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลช่วยให้ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ สนใจอยากจะพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เติบโต ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรม iTAP ม.พะเยา ชั้น 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร 08 4374 0361, 09 1853 2199, 09 1841 9107 (เจ้าหน้าที่ ITA) และ E-mail : itap.phayao@gmail.com

ภาพ: นายศุภฤกษ์ ขาวแดง ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศุภฤกษ์ ขาวแดง วันที่/เวลา : 2020-09-25 16:05:54