School of Energy and environment

อาจารย์​ SEEN​ ร่วมการประชุม​รับฟังความคิดเห็นต่อ​โครงการ T-VER​ ภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียว

 


ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา อ.พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ ในฐานะตัวแทนผู้ประเมินภายนอก (Validation/Verification Body: VVB) สำหรับโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร ในสังกัดคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นและหาแนวทางในการพัฒนากลไก T-VER ภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มความหลากหลายในการตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอน ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวัด โดยมุ่งหวังให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเกษตรกรรายย่อยเกิดแรงจูงใจ ในการเข้าร่วมโครงการ T-VER มากขึ้น 

ภาพ: อ.พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: อ.พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ วันที่/เวลา : 2020-09-25 09:58:02