School of Energy and environment

SEEN เจ้าภาพจัดกิจกรรม “เชียงราย 2030: การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เชื่อมโยง 4 เวียง และการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบอำเภอแม่สาย”

 


มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมประชุมเสวนา “เชียงราย 2030: การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เชื่อมโยง 4 เวียง (เวียงเชียงราย เวียงเชียงแสน เวียงหนองหล่ม เวียงพางคำ) และการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบอำเภอแม่สาย ภายใต้การดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการยกระดับจังหวัดเชียงราย สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก (World Class Destination) ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมนำไปสู่การค้นหาแนวทางการพัฒนาอำเภอแม่สาย และจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงอย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ ปลัดอำเภอแม่สาย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายอดิเรก ไลไธสง และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา นายเกียรติยศ สวัสดี เข้าร่วมในพิธีเปิดเวทีการประชุมเสวนา และการแถลงข่าวการดำเนินโครงการ ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ภาพ: นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม วันที่/เวลา : 2020-09-21 15:38:26