School of Energy and environment

Seen จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Gas chromatography - Mass spectrometry (GC-MS) ในงานทางสิ่งแวดล้อม

 


วันที่ 17-18 กันยายน 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Gas chromatography - Mass spectrometry (GC-MS) ในงานทางสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยมี ดร.กฤษดา ปิติจา ให้เกียรติ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการของเครื่อง GC/MS และเสริมทักษะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภาพ: นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2020-09-21 10:00:21