School of Energy and environment

SEEN ร่วมเป็นวิทยากร “ค่ายพัฒนาโครงการฐานวิจัยโดยอาศัยข้อมูลในบริบทพื้นที่ด้านป่าไม้ การอนุรักษ์ต้นน้ำ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการขยะและน้ำเสีย”

 


วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ทีมนักวิจัยกลุ่มจุลอุตุนิยมวิทยา (MiLab) มีโอกาสได้ร่วมให้ความรู้ เกี่ยวกับการวัดความโตและความสูงของต้นไม้รวมถึงการประเมินการกักเก็บคาร์บอน ให้แก่ ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำยาว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในโครงการ “ค่ายพัฒนาโครงการฐานวิจัยโดยอาศัยข้อมูลในบริบทพื้นที่ด้านป่าไม้ การอนุรักษ์ต้นน้ำ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการขยะและน้ำเสีย” ภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ที่จัดโดยทีมพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือและสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนและคุณครูเป็นอย่างดี
 
โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญานี้มุ่งหวังพัฒนากระบวนการคิดแบบเพาะพันธุ์ปัญญาให้ครูและถ่ายทอดไปสู่นักเรียน โดยอาศัยโครงงานฐานวิจัยเป็นเครื่องมือกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดภูมิความรู้ของเยาวชนรุ่นใหม่ผ่านงานวิจัยเพื่อการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น ทั้งนี้จังหวัดน่านถือเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศไทย ดังนั้นกระบวนการคิดแบบเพาะพันธุ์ปัญญา จะช่วยให้เยาวชนเข้าใจและผูกพันกับชุมชนในเชิงลึก และสามารถใช้เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาของตนและชุมชนในบริบทใกล้เคียงต่อไป

ภาพ: อาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: อาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ วันที่/เวลา : 2020-09-01 10:55:14