School of Energy and environment

คณาจารย์ SEEN ลงพื้นที่ขยายผลและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น "การบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนอย่างยั่งยืน" และ "เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์"

 


เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 คณาจารย์จากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ และดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ ได้ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อประชุมวางแผนลงพื้นที่ขยายผลและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น "การบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนอย่างยั่งยืน" และ "เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์" กับผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายก อบจ.แพร่ นางทิตติยา สุกใส ผอ.กองการกิจการสภา อบจ.แพร่ นายฐาปกช หลุกทิพย์นภา นักวิเคราะห์โยบายและแผนชำนาญการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ นายเอก ใจตรง กำนันตำบลเตาปูน นายกังสดาล พรมเสน ผญ.บ้านห้วยขึม ต.น้ำเลา 

ภาพ: ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ วันที่/เวลา : 2020-08-25 09:10:24