School of Energy and environment

นักวิจัย SEEN ลงพื้นที่ตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการธนาคารคาร์บอนสีเขียว บ้านท่าลี่ อำเภอหนองเรือ และบ้านแดง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

 


ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทีมผู้ตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ภาคป่าไม้และการเกษตร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อ. พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ พร้อมทีมงานกลุ่มวิจัยจุลอุตุนิยมวิทยา (MiLab)? ลงพื้นที่ตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการธนาคารคาร์บอนสีเขียว บ้านท่าลี่ อำเภอหนองเรือ และบ้านแดง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ที่ก่อตั้งขึ้นตามโครงการธนาคารต้นไม้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 เรื่องปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในที่ดินตนเองและชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชุมชนร่วมกัน สามารถพึ่งตนเองได้ในระดับครอบครัว ชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายไปจนถึงระดับประเทศ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยา สังกัดคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครั้ฐ ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ T-VER และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อน (Global Warming) อันเป็นภาระกิจตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการมีส่วนร่วมและมีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคตหลังปี 2563 (2020) ในระดับโครงการ หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุตามข้อตกลงต่อไป

ภาพ: อ. พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: อ. พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ วันที่/เวลา : 2020-08-25 09:08:50