School of Energy and environment

iTAP-UP ร่วมผลักดัน วสช.กลุ่มจักสานหวายและไม้ไผ่บ้านหลวงฯ นำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดเวลาการผลิต และเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า

 


เจ้าหน้าที่โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา (iTAP-UP) คุณศุภฤกษ์ ขาวแดง (ITA) คุณสันติพันธ์ เฉียบแหลม (ITA) คุณพิมพ์นารา โพธิศาสตร์ (ADM) เข้าเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานหวายและไม้ไผ่บ้านหลวงหมู่ 4 ตำบลครึ่ง
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานหวายและไม้ไผ่บ้านหลวงหมู่ 4 ตำบลครึ่ง เป็นการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์จักสานหวายและไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เก้าอี้หวาย ขันโตกหวาย ตะกร้าหวาย และเส้นหวายแห้งก่อนแปรรูป การรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ นอกจากจะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนแล้ว ยังส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดความเข้มแข็งมีรายได้เพิ่ม นอกเหนือจากรายได้การทำเกษตร และส่งเสริมให้เกิดการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังมีปัญหาด้านการผลิต เนื่องจากเส้นหวายที่จะนำไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆนั้น ต้องแห้งสนิท หากมีความชื้นหลงเหลือในเส้นหวาย จะทำให้เกิดเชื้อราและทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจฯ ใช้วิธีตากเส้นหวายไว้กลางแจ้ง ซึ่งต้องใช้เวลาตากนานและยังไม่สามารถลดความชื้นในเส้นหวายได้ดีพอ ดังนั้น กลุ่มวิสาหกิจฯจึงความต้องการเทคโนโลยีที่จะมาช่วยลดความชื้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น
 
จากปัญหาดังกล่าวโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการให้กับกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้ ทั้งนั้ iTAP-UP จะดำเนินการประสานงานไปยังผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเร่งพัฒนาโครงการ ในการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจฯ ต่อไป
 
สนใจอยากจะพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เติบโต สอบถามได้ที่
โทร 08 4374 0361, 09 1853 2199, 09 1841 9107 (เจ้าหน้าที่ ITA)
E-mail : itap.phayao@gmail.com
สมัครเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ https://goo.gl/Wyy2oP
#ITAP
#ITAPUP
#โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
#เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา
#การพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจSMEs
#เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด
#ITAPเพื่อนคู่คิดธุรกิจSMEs

ภาพ: นายศุภฤกษ์ ขาวแดง ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศุภฤกษ์ ขาวแดง วันที่/เวลา : 2020-08-15 11:34:08