School of Energy and environment

ตลาดล้านเมือง จ.เชียงราย เตรียมจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียประสิทธิภาพสูง ผ่านโครงการของ ITAP-UP

 


คุณศุภฤกษ์ ขาวแดง เจ้าหน้าที่ ITA ของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา (iTAP-UP) พร้อมด้วย คุณธรรมรักษ์ แตงอ่อน วิศวกรโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าเยี่ยม ตลาดล้านเมือง เพื่อเข้าทำการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นของกิจการ (Preliminary Analysis) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563
 
ตลาดล้านเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นศูนย์กลางตลาดค้าส่งผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือด้วยพื้นที่กว่า 160 ไร่ ให้บริการเช่าพื้นที่จำหน่ายผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์และอาหารทะเลสด หลายร้อยร้านค้า จากการให้บริการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ผัก และผลไม้ รวมทั้งสินค้าบริโภคและอุปโภคต่างๆ ทำให้เกิดปริมาณของเสียและน้ำเสียต่อวันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ทีมผู้บริหารของกิจการได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตลาดที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมการจึงต้องการระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูง ที่สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้น
 
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ ITA ได้ทำการประเมินพื้นที่ และสำรวจข้อมูลปริมาณน้ำเสียและของเสียที่เกิดขึ้นต่อวัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการต่อไป
....
สนใจอยากจะพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เติบโต สอบถามได้ที่
โทร 08 4374 0361, 09 1853 2199, 09 1841 9107 (เจ้าหน้าที่ ITA)
E-mail : itap.phayao@gmail.com
สมัครเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ https://goo.gl/Wyy2oP
#ITAP
#ITAPUP
#โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
#เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา
#การพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจSMEs
#เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด
#ITAPเพื่อนคู่คิดธุรกิจSMEs

ภาพ: นายศุภฤกษ์ ขาวแดง ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศุภฤกษ์ ขาวแดง วันที่/เวลา : 2020-08-10 11:01:12