School of Energy and environment

SEEN จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรฯ ก้าวสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)

 


เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 บุคลากรของสำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม แม่บ้าน และรปภ. จำนวนกว่า 20 คน ได้เจ้าประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการขยะและความปลอดภัยภายในสำนักงาน” สำหรับเตรียมความพร้อมอย่างจริงจังในการปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและปรับรูปแบบในกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงานคณะฯ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และที่สำคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ รวมทั้งการยกระดับสำนักงานให้ได้มาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2020-07-29 16:25:05