School of Energy and environment

นักวิจัย SEEN ลงพื้นที่เพื่อนำองค์ความรู้มาช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยา

 


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล และดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ อาจารย์สาขาพลังงานทดแทน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยา คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาร่องห้าสามัคคี อำเภอเมืองพะเยา วิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดภูกามยาว อำเภอภูกามยาวและอ่อนหวานเบเกอรี่ อำเภอดอกคำใต้ เพื่อค้นหาและกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกับผู้ประกอบการในการพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกัน มุ่งหาแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการโดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งนักวิจัยคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมสามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ของภาคเอกชนให้ดียิ่งขึ้น

ภาพ: ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ วันที่/เวลา : 2020-07-29 10:09:04