School of Energy and environment

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชุมเริ่มโครงการติดตั้งระบบโซล่าร์เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ขนาด 2.9 kW

 


วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะทำงานมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเริ่มดำเนินการโครงการบริหารจัดการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 2,912 kW พร้อมระบบตรวจวัดการใช้พลังงานของอาคาร (Energy Monitoring System) โดยนำรูปแบบการจัดการพลังงานเข้าร่วมใช้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาร่วมดำเนินการในการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานสูงสุด ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2020-07-22 18:41:17