School of Energy and environment

ห้องปฏิบัติการ SEEN เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ISO/IEC 17025 : 2017

 


วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น ประฐานห้องปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 จังหวัดลำปาง นำโดย นางสาววีรียา ใบโพธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นางสาววรรทณี ผดุงเกียรติ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนายนิติวัฒน์ ทรายแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ได้เข้าตรวจติดตามคุณภาพภายใน (internal audit) ของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเตรียมตัวเพื่อยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามISO/IEC 17025 : 2017

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายวีระวัฒน์ เมืองคำ วันที่/เวลา : 2020-07-21 17:22:18