School of Energy and environment

นักวิจัย SEEN ได้รับเชิญเป็นผู้ตรวจสอบและทวนสอบ โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวด

 


วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ และ ผศ.ดร อนุสรณ์ บุญปก ได้รับเชิญเป็นผู้ตรวจสอบและทวนสอบ โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และโครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร ระยะที่ 3 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ภายใต้การดำเนินงานโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) 

ภาพ: ผศ.ดร อนุสรณ์ บุญปก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ผศ.ดร อนุสรณ์ บุญปก วันที่/เวลา : 2020-07-10 15:04:55