School of Energy and environment

ITAP-UP ร่วมกับนักวิจัยจาก SEEN-UP เร่งช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์

 


ปัญหาภัยแห้งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่สูง และพื้นที่ห่างไกลระบบชลประทาน ซึ่งทำให้ผลิตผลทางการเกษตรลดลง อีกทั้งเกษตรกรที่ทำกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบปัญหากับภาวะการขาดทุน
 
ทั้งนี้ ITAP-UP ร่วมกับนักวิจัยจากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา (SEEN-UP) ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานของกิจการแล้ว ยังเป็นพลังงานสะอาด ที่ไม่สร้างมลพิษ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบที่มีการทำงานไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการบำรุงรักษา อีกทั้งแผงโซล่าเซลล์ (Photovoltaic : PV) ที่ทำหน้าที่รับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า มีความคงทนและมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 10 - 15 ปี เมื่อวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์แล้ว นับได้ว่าเป็นระบบที่คุ้มค่าต่อการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง
 
การนำเทคโนโลยีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากทีมนักวิจัยของ SEEN-UP ช่วยสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า "#ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" (Wisdom for Community Empowerment)
......
 
สนใจอยากจะพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เติบโต สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
?? 08 4374 0361, 09 1853 2199, 09 1841 9107 (เจ้าหน้าที่ ITA)
? E-mail :suphalerk_k@hotmail.com
?? สมัครเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ https://goo.gl/Wyy2oP
#ITAP
#ITAPUP
#โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
#เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา
#การพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจSMEs
#เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด
#ITAPเพื่อนคู่คิดธุรกิจSMEs

ภาพ: นายสันติพันธ์ เฉียบแหลม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสันติพันธ์ เฉียบแหลม วันที่/เวลา : 2020-07-02 09:37:04