School of Energy and environment

นักวิจัย SEEN ลงพื้นที่ ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

 


วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ “ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา” และทีมงานได้จัดงานเปิดตัวโครงการฯ ณ หอประชุม อำเภอภูซาง โดยมีนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซางให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานเปิดตัวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ แนวทางศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ โดยการศึกษานี้ได้ร่วมกับ รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดำเนินงาน และ นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ร่วมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาด่านชายแดนบ้านฮวก สู่การเชื่อมโยงสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหม” 

ภาพ: ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี วันที่/เวลา : 2020-06-26 08:34:21