School of Energy and environment

SEEN จัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ผ่านระบบ Ms Teams

 


วันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยกิจกรรมในวันนี้ ใช้โปรแกรมจากระบบ Microsoft Teams (Live Event) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณาจารย์และรุ่นพี่กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ ได้ปรับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาจริง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิตแก่นิสิต นำไปสู่การปรับตัวในการเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตใหม่ กับเพือนๆ รวมทั้งเป็นการแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละหลักสูตร 

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2020-06-23 11:49:41