School of Energy and environment

คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำทีมคณาจารย์ร่วมไลฟ์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 


วันที่ 10 มิถุนายน 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรม Facebook live กับ ทีมงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี และคณาจารย์คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการรับเข้าศึกษา และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำไปประกอบการตัดสินใจ ในการสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2020-06-23 11:43:26