School of Energy and environment

นักวิจัย APCC เผยแพร่และหารือความร่วมมือ “ระบบข้อมูล Smart climate สำหรับบริหารจัดการน้ำและรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำอิง”

 


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 นักวิจัยในหน่วยวิจัยมลพิษบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ(APCC) นำโดย ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง คณะแพทยศาสตร์ นางสาวจิราพร ละม้าย ได้เข้าพบ นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพะเยา ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพะเยา และ วันที่ 16 มีนาคม 2563 เข้าพบนายอนันต์ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ และปรับปรุงระบบชลประทาน และนายนายศรี ไชยทน ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา ณ โครงการชลประทานพะเยา เพื่อเผยแพร่และหารือความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิอากาศสำหรับบริหารจัดการน้ำและรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำอิงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทีมผู้วิจัยได้พัฒนาเวปไซด์ http://ing_climate.up.ac.th:8080/index.html ในโครงการวิจัย “การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิอากาศลุ่มน้ำอิงอัจฉริยะเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และรับมือกับภัยพิบัติ” ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน” ของมหาวิทยาลัยพะเยา ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำอิงมีข้อมูลสำหรับบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วม ภัยแล้ง ได้อย่างทันท่วงที  

ภาพ: จิราพร ละม้าย ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: จิราพร ละม้าย วันที่/เวลา : 2020-06-23 11:34:39