School of Energy and environment

SEEN จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษา 2/2562

 


วันที่ 17-18 มีนาคม 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษา 2/2562 ให้นิสิตได้รายงานความก้าวหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำวิทยานิพนธ์ เพือหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และช่วยให้นิสิต สามารถดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ได้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายศึกษา 2/2562 ณ ห้องประชุม SEEN 1204 โดยมี ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตรของแต่ละสาขา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รายงานความก้าวหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำวิทยานิพนธ์ เพือหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และช่วยให้นิสิต สามารถดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ได้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ่นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2020-06-23 11:32:17