School of Energy and environment

ITAP-UP ผสานความร่วมมือกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้จัดการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา (ITAP-UP) พร้อมด้วย นายสันติพันธ์ เฉียบแหลม ที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) ได้รับเชิญจาก ดร.พิลาณี ไวยถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรยายการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และการให้บริการของ ITAP-UP ในการดำเนินงานร่วมกับผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม SMEs สำหรับขยายผลการดำเนินงานและความร่วมมือระหว่าง KAPI และผู้ประกอบการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการ

ช่วงเวลา 13.00 มีการจัด Workshop ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัยของ KAPI ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านการพัฒนาตำรับเครื่องสำอางค์จากข้าวและสมุนไพรไทย จำนวน 2 โครงการ และ โครงการใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากสับปะรดในเชิงอุตสาหกรรม จำนวน 1 โครงการ

ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งอาคารผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม (Plant Factory) ซึ่งเน้นการศึกษาวิจัยด้านการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชที่มีมูลค่าสูงเพื่อนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และสถาบัน KAPI มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคต

ทั้งนี้ หากผู้สนใจ ภาคเอกชน และนักวิจัย มีความประสงค์ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย หรือสนใจพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เติบโตสามารถติดต่อได้ที่โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา (ITAP-UP) ได้ที่ 084 3740361 และ 091 8532199 หรือE-mail: suphalerk_k@hotmail.com

ภาพ: นายศุภฤกษ์ ขาวแดง ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศุภฤกษ์ ขาวแดง วันที่/เวลา : 2020-06-23 10:23:19