School of Energy and environment

อาจารย์ SEEN เข้าร่วมเป็นเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

 


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์และประสานงานและให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินของศูนย์ สำหรับประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายการบริการให้ปรึกษาและนำวิชาการด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมสำหรับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน สังคม/จิตอาสา และอุตสาหกรรม  ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

ในช่วงบ่าย ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา (iTAP-UP) โดยนายศุภฤกษ์ ขาวแดง ที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) และนางสาวพิมพ์นารา โพธิศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ADM) เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 จังหวัดลำปาง ในการนี้ได้เข้าร่วมการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น  ห้างสรรพสินค้าเสรีลําปาง และโรงแรมรีเจนท์ ลอดจ์ จากการสำรวจพบว่าสถานประกอบการมีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้แก่ น้ำเสีย เนื่องจากในปัจจุบันไม่มีกระบวนการบำบัดที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทำให้น้ำเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณสารอินทรีย์ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานและมีการปนเปื้อนของน้ำมันและไขมันจากศูนย์อาหาร ภายในสถานประกอบการ ซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำเสียและกลิ่นเหม็นต่อบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างจึงต้องการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการ และสมัครเข้าร่วมโครงการขอรับการสนับสนุนจากโปรแกรม ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา (iTAP-UP)

ภาพ: นายศุภฤกษ์ ขาวแดง ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศุภฤกษ์ ขาวแดง วันที่/เวลา : 2020-06-23 10:07:13