School of Energy and environment

อาจารย์ SEEN เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

 


วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ สังกัดคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีในโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Generation Engine ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปี 2561-2565 ที่ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการสิ่งแวดล้อมที่้เป็นมิตรเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงวัย ต่อไป 

ภาพ: ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ วันที่/เวลา : 2020-06-23 10:03:59