School of Energy and environment

SEEN จัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม หลักปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อการสอนและ iClassroom ของคณะ โดยมี คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากร เข้าร่วมถ่ายทำสื่อการเรียนการสอน ในการใช้เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) และ Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) ซึ่งจะใช้ในการสอนรายวิชา 283203 เคมีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และรายวิชา 282122 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่สะดวกและง่ายขึ้น สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ภาพ: ่นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2020-06-23 09:54:20