School of Energy and environment

SEEN ร่วมจัดฐานเรียนรู้ "สิ่งแวดล้อมแห่งศตวรรษที่ 21"ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.ครั้งที่ 12

 


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สิทธิชัย พิมลศรี ดร.มนตรี แสนวังสี อาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ และบุคลากร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดฐานเรียนรู้ "สิ่งแวดล้อมแห่งศตวรรษที่ 21" ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.ครั้งที่ 12 กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมทั้งบุคลากร ผู้สอนในแต่ละโรงเรียนได้มีโอกาสสานสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนทุกคนที่มาเข้าฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแห่งศตวรรษที่ 21  

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2020-06-16 16:31:40