School of Energy and environment

SEEN สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยพะเยา TCAS รอบที่ 1

 


วันที่ 25 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี และคณาจารย์คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 ( Portfolio) ณ อาคารเรียนรวม หลังใหม่ ห้อง CE05202 ทั้งนี้คณาจารย์ได้ดำเนินการสัมภาษณ์นักเรียน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และมีนิสิตรุ่นพี่ให้การดูแลและคำแนะนำการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2020-06-16 16:22:46