School of Energy and environment

SEEN ร่วมงาน พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

 


วันที่ 23 มกราคม 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลกร เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 9 และเข้าร่วมการจัดนิทรรศการโครงการ 1 Faculty 1 Signature ซึ่งคณะฯ ได้นำเสนอผลงานการวิจัย “ผักตบชวาแสงอาทิตย์โมเดล” โดยการวิจัยดังกล่าวเป็นการบูรณาการ การอบแห้งวัตถุดิบผักตบชวาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวา ในเขตอำเภอเมืองพะเยา เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและท้องถิ่น

ภาพ: สุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นพดล มั่นที่สุด วันที่/เวลา : 2020-06-16 09:18:56