School of Energy and environment

SEEN ร่วมรับฟังบรรยายสิทธิรักษาพยาบาลจากศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

 


วันที่ 14 มกราคม 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวต้อนรับ คณะแพทย์ และพยาบาล จากศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มาประชาสัมพันธ์ สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และระบบประกันสังคม ในการเข้ารับรักษา ซึ่งได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ เจ้าหน้า และนิสิต ณ ห้องประชุมชั้น 2 SEEN 1204 มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ: สุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2020-06-16 09:16:44