School of Energy and environment

SEEN ลงสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำค่ายบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับศิษย์เก่า ณโรงเรียนผาแดงวิทยา

 


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ นำทีมสโมสรนิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ลงสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำค่ายบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับศิษย์เก่า ณโรงเรียนผาแดงวิทยา บ้านปากบอก ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยจะมีกิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียน และปรับภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณโรงเรียน เพื่อให้นิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถที่จะพัฒนาตนเอง ฝึกวินัย การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น การได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และเพื่อเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกันบุคคลภายนอก

ภาพ: นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร วันที่/เวลา : 2020-06-16 09:00:39