School of Energy and environment

อาจารย์ SEEN ได้เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แท่งเชื้อเพลิงคุณภาพสูงจากแกลบ”

 


วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ อาจารย์สาขาพลังงานทดแทน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แท่งเชื้อเพลิงคุณภาพสูงจากแกลบ” โดยมี รศ.ดร.สุนีรัตน์ ฟูกุดะ เป็นหัวหน้าโครงการ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดย ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ ประเมินความก้าวหน้าโครงการฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (ปิดโครงการ) ซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อีกทางหนึ่ง 

ภาพ: ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ วันที่/เวลา : 2020-06-16 08:56:36