School of Energy and environment

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ

 


วันที่ 18 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีพลังงานและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการประชุมร่วมกับ นายศุภกร แสงศรีธร ผู้อำนายการกองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก และ นายสุพรรณ ต้นพรม ตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เพื่อหาแนวมาตรการที่เหมาะสมต่างๆ สำหรับประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา อาทิ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การจัดทำระบบ Energy Monitoring System แนวทางการใช้รถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น ซึ่งแนวมาตรการดังกล่าวจะส่งผลต่อการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสุดกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยพะเยาในอนาคต

ภาพ: สุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2020-06-16 08:53:45