School of Energy and environment

SEEN Paper Camp 2019

 


คณาจารย์คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมจัดโครงการ SEEN Paper Camp 2019 ซึ่งคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้จัดขึ้นเพื่อยกระดับผลงานวิจัยสู่นานาชาติ โครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2562 ณ เชียงราย เลคฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ร่วมโครงการกว่า 16 คน ได้เข้าฝึกปฏิบัติการ Work Shop และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ในระดับนานาชาติกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติโรจน์ วันตาหลา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายถึงนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาในอนาคต ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้คาดว่าจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานนาชาติ Web of Science/SCIE/Scopus ของคณาจารย์ ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน ภายในปี 2020 และบรรลุเป้าหมาย Super KPI ที่ได้ตั้งไว้

ภาพ: นพดล มั่นที่สุด ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นพดล มั่นที่สุด วันที่/เวลา : 2020-06-15 17:27:51