School of Energy and environment

SEEN เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลพะเยา

 


คณาจารย์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ และ ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ และนิสิตปริญญาตรี และปริญญาตรีควบโท หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 32 คน ได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยได้รับการต้อนรับจาก จสอ. วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพะเยา และนำชมระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนจากสถานที่และการปฏิบัติงานจริง 

ภาพ: ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ วันที่/เวลา : 2020-06-15 17:22:15