School of Energy and environment

SEEN เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยภายใต้แผนบูรณาการเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน”

 


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นักวิจัยของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมนำโดย ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี ดร.มนตรี แสนวังสี และดร.สุชัญญา ทองเครือ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยภายใต้แผนบูรณาการเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุม ไร่ภูกลองฮิลล์ จ.พะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งภาครัฐ ประชาชน และนิสิต ซึ่งให้ความสนใจและร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานวิจัยในอนาคตต่อไป 

ภาพ: ดร.สุชัญญา ทองเครือ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ดร.สุชัญญา ทองเครือ วันที่/เวลา : 2020-06-15 17:17:26