School of Energy and environment

SEEN จัดโครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 


วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ณ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน มีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก มีคณาจารย์และรุ่นพี่ให้การดูแล เสนอแนะ รวมทั้งให้คำปรึกษาน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดี

ภาพ: สุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2020-06-15 17:11:13