School of Energy and environment

คณบดี SEEN เข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ (FEAT) และงานประชุม ITAP Sharing and Learning #2

 


29 พฤศจิกายน 2562 ในช่วงเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ (FEAT) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน มาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านงานวิจัย ในการพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยี อันจะเอื้อประโยชน์ให้อุตสาหกรรมของประเทศไทย

และในช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ ผู้จัดการโครงการ ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานประชุม ITAP Sharing and Learning #2 มี 8 เครือข่ายเข้าร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs ไทย
 

ภาพ: สุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2020-06-15 17:08:33