School of Energy and environment

SEEN ร่วมประชุมหาสร้างความร่วมมือพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาท้องถิ่น

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม (REEN) ดร.สุรัตน์ เศรษฐโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมหารือสร้างความร่วมมือกับ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายวัฒนา ผาทอง รองนายก.อบจ.แพร่ พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัด อบจ.แพร่ นายฐาปกช หลุกทิพย์นภา นักวิเคราะห์โยบายและแผนชำนาญการ ในการร่วมหารือและพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรระยะสั้น (short course) บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ภาพ: ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ วันที่/เวลา : 2020-06-15 17:06:44