School of Energy and environment

SEEN นำผู้ประกอบการเข้าศึกษาดูงาน จากโครงการ “เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารแบบบูรณาการ”

 


คณาจารย์และผู้ประกอบการ ในโครงการ “เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารแบบบูรณาการ” หลักสูตรระยะสั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เดินทางศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับการต้อนรับจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการเดินทางเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้ประกอบการได้รับความรู้ด้านกระบวนการผลิต และการจัดการในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อนำมาปรับใช้ในสถานประกอบการให้ดียิ่งขึ้น 

ภาพ: ณิชกานต์ สมประสงค์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2020-06-15 17:02:11