School of Energy and environment

SEEN ร่วมจัดบูทโครงการนิทรรรศการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชม มหาวิทยาพะเยา

 


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดบูทโครงการนิทรรรศการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชม มหาวิทยาพะเยา ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี ดร.โสมนัส สมประเสริฐ และคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครูแนะแนว ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจการรับเข้าศึกษา และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะ

ภาพ: ปริฉัตร เรือนแก้ว ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2020-06-15 16:59:26