School of Energy and environment

SEEN จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ

 


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงปัจฉิมนิเทศ ณ ห้อง CE09204 โดยมี ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน เป็นประธานเปิดโครงการ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.นิรมล พรมนิล ได้มาพูดและแนะนำเพื่อให้นิสิตตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ และแนะแนวทางการประกอบอาชีพให้กับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา

ภาพ: ปริฉัตร เรือนแก้ว ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2020-06-15 16:56:40