School of Energy and environment

SEEN ร่วมจัดนิทรรศการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS 63

 


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยพะเยาในระบบ TCAS 63 ณ จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.โสมนัส สมประเสริฐ และ ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำไปประกอบการตัดสินใจ สามารถวางแผนการศึกษาต่อ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจการรับเข้าศึกษา และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะ

ภาพ: ปริฉัตร เรือนแก้ว ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2020-06-15 16:54:46