School of Energy and environment

SEEN ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ

 


เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ดร.สุรัตน์  เศษโพธิ์ และคณาจารย์สาขาพลังงานทดแทน ร่วมให้การต้อนรับนายวัฒนา  ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พันจ่าเอกณัฐนันท์  เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายฐาปกช  หลุกทิพย์นภา คณะผู้บริหารองค์การบริหารจังหวัดแพร่ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ รวมถึงการจัดทำโครงการวิจัยพัฒนาชุมชนทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมกันนี้ คณะฯ ได้นำเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และศูนย์จัดการขยะด้วยระบบเชิงกลชีวภาพ (Mechanical Biological Treatment: MBT) ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีแผนที่จะร่วมดำเนินงานร่วมกันในอนาคตอันใกล้นี้ 

ภาพ: กรรณิกา ชำนาญยา ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: กรรณิกา ชำนาญยา วันที่/เวลา : 2020-06-15 16:42:21