School of Energy and environment

คณบดี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมแสวงหาความร่วมมือเพื่อพัฒนานิสิต หลักสูตร และการเรียนการสอน

 


วันที่ 14 พ.ย. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ และดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนางานบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานร่วมกัน ในการนี้ได้นำเสนอรูปแบบการดำเนินงานบริการวิชาการของคณาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP-UP) ซึ่งสามารถสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินการวิจัยและบริการวิชาการได้ นอกจากนั้นยังสามารถแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
ในวันเดียวกัน เวลา 14.00 น ทีมผู้บริหารของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ยังได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เทสโก้ บางกอก จำกัด จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นบริษัทฯ ชั้นนำที่รับบำบัดน้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี สามารถบำบัดน้ำได้สูงถึงวันละ 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และผลิตน้ำสำหรับการอุปโภคภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยมีหัวข้อหลักในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Short course) และสหกิจศึกษาของนิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ภาพ: สุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นพดล มั่นที่สุด วันที่/เวลา : 2020-06-15 15:21:18