School of Energy and environment

นักวิทยาศาสตร์ SEEN ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเครื่องมือชั้นสูงสำหรับวิเคราะห์โลหะหนักให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์

 


เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายไพฑูรย์ ขำจันทร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรมเครื่องมือชั้นสูงสำหรับวิเคราะห์โลหะหนัก เครื่อง Atomic Absorption spetrophotometer (AAS) ให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 3 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยลัยพะเยา และเมื่อวันพฤหัสที่ 31 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ ขำจันทร์ ได้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและการใช้งานเครื่อง Gas Chromatography (GC) ให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการ seen คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ภาพ: นายไพฑูรย์ ขำจันทร์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายไพฑูรย์ ขำจันทร์ วันที่/เวลา : 2020-06-15 15:15:31