School of Energy and environment

นักวิจัย SEEN ออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตรต่อสู้กับปัญหาภัยแล้ง

 


นักวิจัยคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตรต่อสู้กับปัญหาภัยแล้งให้กับผู้ประกอบการใน อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี จ.กำแพงเพชร ภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program) หรือ ITAP โดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ นายวีระวัฒน์ เมืองคำ และ นายไพฑูรย์ ขำจันทร์ ได้ทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 2.5 kW เพื่อสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในเวลากลางวัน มีอัตราการสูบน้ำอยู่ที่ 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง นับเป็นอีก 1 โครงการดี ๆ จาก ITAP ที่ตอบโจทย์ผู้ปรนักะกอบการได้เป็นอย่างดี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ: ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ วันที่/เวลา : 2020-06-15 15:13:48