School of Energy and environment

SEEN ร่วมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563

 


วันที่ 28-30 ตุลาคม 2562 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดบูธ แนะแนวสัญจรประจำปีการศึกษา 2563 ณ จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา โดยมี ดร.โสมนัส สมประเสริฐ ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ และ ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำไปประกอบการตัดสินใจ สามารถวางแผนการศึกษาต่อ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจการรับเข้าศึกษา และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะ

ภาพ: ปริฉัตร เรือนแก้ว ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2020-06-15 15:02:27