School of Energy and environment

นักศึกษา ป.โท SEEN เรียนรู้จากทำงานจริงกับ กฟผ.

 


นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภายใต้หน่วยวิจัยมลพิษในบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (APCC) คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาสร่วมทำงานโครงการ “พัฒนาระบบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์คุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ” ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี เป็นหัวหน้าโครงการ โครงการนี้เป็นโครงการแรกที่มหาวิทยาลัยพะเยาในการทำงานบริการวิชาการให้กับกฟผ. ซึ่งผลของโครงการมีส่วนช่วยในการดูแลบริหารจัดการคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีแบบจำลองคุณภาพอากาศ 

ภาพ: ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี วันที่/เวลา : 2020-06-15 11:46:39